CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER - Descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i cultural dels Pirineus
 

CASAL D'ESTIU
I DE SETEMBRE
De P3 a 6è de primària

INSCRIPCIÓ
ON-LINE

Incripció al casal d'estiu
 
Ompliu aquest formulari i envieu-lo per inscriure el vostre fill/a al casal. Gràcies.
DADES DEL NEN
Nom del nen Cognoms del nen
Adreça Codi postal
Població Telèfon fix
Correu electrònic Telèfon mòbil
Data de naixement Curs acabat
Sexe Nen Nena    
DADES FAMILIARS
Contactes familiars durant els horaris del casal - si són els mateixos del nen no cal repetir-los!
Nom i cognoms 1 Telèfon 1
Adreça 1 Correu electrònic 1
Nom i cognoms 2 Telèfon 2
Adreça 2 Correu electrònic 2
SETMANES INSCRIT
Marqueu les setmanes que el nen/a vindrà al casal

CASAL JULIOL
Matins 9-13h

Places limitades
a 30 nens/nenes per grup

Primera - 25 - 28 de juny
Segona - 1 - 5 de juliol
Tercera - 8 - 12 de juliol
Quarta - 15 - 19 de juliol
Cinquena - 22 - 26 de juliol
Sisena - 29 juliol - 2 d'agost

CASAL JULIOL
Tardes 13-15h

Places limitades
a 30 nens/nenes per grup

 
Primera - 25 - 28 de juny 13-15h
Segona - 1 - 5 de juliol 13-15h
Tercera - 8 - 12 de juliol 13-15h
Quarta - 15 - 19 de juliol 13-15h
Cinquena - 22 - 26 de juliol 13-15h
Sisena - 29 juliol - 2 d'agost 13-15h
 

CASAL JULIOL
Tardes 13-17h

Places limitades
a 30 nens/nenes per grup

 
Primera - 25 - 28 de juny 13-17h
Segona - 1 - 5 de juliol 13-17h
Tercera - 8 - 12 de juliol 13-17h
Quarta - 15 - 19 de juliol 13-17h
Cinquena - 22 - 26 de juliol 13-17h
Sisena - 29 juliol - 2 d'agost 13-17h
 
CASAL SETEMBRE
Primera - 26 - 30 d'agost
Segona - 2 - 6 setembre
* Cal un mínim de 16 inscripcions per realitzar el casal de setembre
AUTORITZACIÓ
Emplenar pel pare/mare o tutor/turora
En/Na/N' amb DNI: com a
autoritza a l'infant a assisitir a l'activitat del casal i a les sortides i excursions programades segons les condicions establertes. Aquesta autorització és extenssiva a les decisions médico-qurúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sempre a l'empara de la pertinet direcció facultativa. Així mateix el pare/mare/tutor o tutora declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una relació en comunitat.
Autoritzo que la imatge de l'infant pugui aparèixer en fotografies de les activitats del casal: No
Autoritzo que l'infant sigui traslladat fins a un centre mèdic en vehicle particular d'un responsbale de l'equip de monitors del casal en cas de necessitar assistència mèdica:
NOTES DE SALUT
Emplenar en cas de requisits especials de salut o dieta
TARIFES I FORMA DE PAGAMENT
TARIFES DEL CASAL DE JULIOL
TARIFES AMB DESCOMPTE DEL 23% (abans del 9 de juny)
Matins (9-13h)
Quota 1 fill
Quota 2 fills
Quota 3 fills
Cada setmana
50,00 €
90,00 €
120,00 €
TARIFES SENSE DESCOMPTE (a partir del 10 de juny)
Matins (9-13h)
Quota 1 fill
Quota 2 fills
Quota 3 fills
Cada setmana
60,00 €
110,00 €
150,00 €
TARIFES DINAR I TARDES
Tardes (13-15h)
45,00 €
Esporàdic:
12,00 €
Tardes (13-17h)
55,00 €
Esporàdic:
15,00 €
*Aquest servei es realitzarà si hi ha un mínim de 16 inscrits per setmana
 
TARIFES DEL CASAL DE SETEMBRE
Matins (9-13h)
Quota 1 fill
Quota 2 fills
Quota 3 fills
Cada setmana
50,00 €
90,00 €
120,00 €
*Aquest servei es realitzarà si hi ha un mínim de 16 inscrits per setmana
La inscripció serà formal quan s'hagi fet una entrega a compte de 50 € per infant.

INGRÉS AL CC: ES72 / 2100 / 8154 / 96 / 2300031796

En fer l'ingrés, especifiqueu el nom de l'alumna/e i el curs.
L'entrega a compte serà restada del total. En cas de no assistir finalment al casal,
NO serà retornada. La resta del pagament cal fer-lo durant la primera setmana inscrit/a.
IMPORTANT
La documentació necessària es pot enviar a actiu@alt-ter.org
o bé facilitar en mà el primer dia de casal

1 - Cal fer arribar una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la mútua
2 - Cal fer arribar una fotografia tipus carnet o una fotocòpia del DNI
3 - La programació o les activitats previstes poden ser canviades per circumstàncies imprevistes
4 - L'entitat organitzadora es reserva el dret d'admisió en cas de comortaments incorrectes i reiteratius durant el casal

ALTRES INFORMACIONS

- Des de l'any 2017 és d'obligat compliment la nova normativa referent a activitats de lleure: Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Aquesta normativa estableix el mínim de monitors/monitores per grup de menors en 2. Per aquest motiu el nombre mínim d'inscrits/inscrites per realitzar les activitats que es programen en qualsevol dels casals (setmana santa, estiu, setembre) ha de ser de 16. Aquest nombre d'inscrits permet sufragar les despeses derivades del monitoratge i les activitats.

- La coordinació de les activitats dels casals comencen mesos abans de la seva realització. Entre aquestes tasques prèvies hi ha la formació dels equips de monitors i monitores i la preparació del programa d'activitats. El nombre de monitors i monitores destinats a cada grup d'edat està en funció del número d'inscrits i inscrites. Cada any es fa una estimació d'inscrits segons els que hi ha hagut els darrers anys, però pot passar que n'hi hagi més dels previstos i calgui contractar algun monitor/monitora més a darrera hora. Per tal d'incentivar les inscripcions amb el màxim d'antelació i tenir la millor previsió possible, així com per poder cobrir els costos econòmics que es deriven de la recerca, formació i integració de nous monitors/monitores als equips ja formats, s'ha establert una doble tarifa. Les inscripcions realitzades amb més previsió es beneficien d'un descompte respecte les tarifes realitzades a darrera hora.

- El grup màxim d'inscrits/instrites per grup és de 30. Aquest plantejament busca millorar la qualitat d'atenció als nens i nenes front a la quanitat. Un cop arribats al nombre màxim d'inscrits, s'obrirà una llista d'espera amb rigorós ordre de recepció de les inscripcions. Les inscripcions rebudes via on-line tenen constància de la data de recepció. No passa així amb les realitzades sobre paper.

 

Aquest casal l'organitza l'Associació CEA Alt Ter

 

Logo Alt Ter
CEA Alt Ter - Pirineus Orientals · Ecomuseu El Molí Petit, 17860 Sant Joan de les Abadesses ·
Tel/fax. 972721317 ·
Tel mòbil. 686113344 ·
info@alt-ter.org