CEA Alt Ter  
CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALT TER Descoberta de l'entorn natural i
del llegat històric i cultural dels Pirineus

 

 

CASAL DE NATURA
JULIOL, AGOST I SETEMBRE
De P3 a ESO

2020

INSCRIPCIÓ
ON-LINE

CASAL DE
NATURA

Inscripció al casal de natura

INFORMACIONS IMPORTANTS:
Arrel de la situació actual a causa de la pandèmia COVID-19, cal tenir en compte que totes les previsions i les dades presentades en aquest formulari d'inscripció pel casal són orientatives i poden canviar. L'organització del casal seguirà els protocols establerts per SANITAT per tal d'oferir unes activitats de lleure el màxim de segures possible. Aquests condicionants poden obligar a fer canvis en les dades (dates, horaris, preus, etc.) que es presenten a continuació. En tot moment s'informarà a les famílies inscrites.
L'organització està supeditada a la situació SANITÀRIA per la relització del casal.

 
Ompliu aquest formulari i envieu-lo per inscriure el vostre infant al casal. Gràcies.
1. DADES DE L'INFANT
Nom de l'infant Cognoms de l'infant
Data de naixement Curs acabat
Sexe Nen Nena No binari  
2. DADES FAMILIARS
Nom i cognoms 1 Correu electrònic 1
Adreça 1 Telèfon 1
Població 1 Telèfon 1
Codi postal 1    
 
Nom i cognoms 2 Correu electrònic 2
Adreça 2 Telèfon 2
Població 2 Telèfon 2
Codi postal 2    
3. SETMANES INSCRIT
Marqueu les setmanes que l'infant vindrà al casal

CASAL JULIOL
Matins 9-14h*

JULIOL
Primera - 29 - 3 juliol
Segona - 6 - 10 de juliol
Tercera - 13 - 17 de juliol
Quarta - 20 - 24 de juliol
Cinquena - 27 - 31 de juliol
 

CASAL AGOST
Matins 9-14 h*

AGOST
Primera - 3 - 7 d'agost
Segona - 10 - 14 d'agost
Tercera - 17 - 21 d'agost
Quarta - 24 - 28 d'agost
 

CASAL SETEMBRE*

SETEMBRE
Primera - 31 d'agost - 4 de setembre
Segona - 7 - 10 de setembre
 

* En tots els casos, cal un mínim de 20 inscripcions per realitzar el casal
** Places limitades a l'aforament previst seguint les condicions sanitàries

4. AUTORITZACIÓ DE CONDICIONS
Emplenar pel pare/mare o tutor/turora
En/Na/N' amb DNI: com a

autoritza a l'infant a assistir a l'activitat del casal i a les sortides i excursions programades segons les condicions establertes. Aquesta autorització és extensiva a les decisions médico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

Com a pare/mare/tutor o tutora, DECLARO QUE:
-
l'inscrit/a no presenta cap dificultat que impedeixi una relació en comunitat.
- l'inscrit/a no està malalt i no té símptomes compatibles amb el virus de la COVID-19.
- l'inscrit/a fa un mínim de 14 dies que no ha conviscut amb algú que patís el virus de la COVID-19 o en tingués símptomes.
- l'inscrit/a podrà tornar al casal després d'un mínim de 48 hores passats els símptomes de qualsevol malaltia.
- l'inscrit/a, en el cas de tenir una patologia mèdica prèvia, té una valoració mèdica conforme pot participar al casal.

Així mateix, ACCEPTO QUE:
- l'equip d'educadors del casal faran tot el possible per seguir les recomanacions sanitàries i vetllaran per la salut dels inscrits/es en la mesura que del possible. En cas de contagi, n'eximeixo la responsabilitat a l'entitat i als educadors.
- en el cas que l'inscrit/a es trobi malament, hauré de recollir-lo del casal en la major brevetat possible.

AUTORITZO que la imatge de l'infant pugui aparèixer en fotografies de les activitats del casal: No
AUTORITZO que l'infant sigui traslladat fins a un centre mèdic en vehicle particular d'un responsable de l'equip de monitors del casal en cas de necessitar assistència mèdica:
5. NOTES DE SALUT
Emplenar en cas de requisits especials de salut o dieta
6. TARIFES I FORMA DE PAGAMENT
TARIFES* DEL CASAL DE JULIOL / AGOST / SETEMBRE
 
TARIFES SETMANAL
Matins (9-14h)
Quota 1 fill
Quota 2 fills
Quota 3 fills
Cada setmana
55,00 €
100,00 €
140,00 €
 
* L'ajuntament de Sant Joan de les Abadesses aporta un suport econòmic i material que evita que el cost del casal pugi un 30% per atende les mesures sanitàries per la COVID-19
 
La inscripció serà formal quan s'hagi fet una entrega a compte de 55 € per infant.

INGRÉS AL CC: ES72 / 2100 / 8154 / 96 / 2300031796

En fer l'ingrés, especifiqueu el nom de l'infant i el curs.
L'entrega a compte serà restada del total. En cas de no assistir finalment al casal,
NO serà retornada. La resta del pagament cal fer-lo quan l'infant iniciï la seva assistència al casal.

7. IMPORTANT
La documentació necessària es pot enviar a actiu@alt-ter.org
abans d'iniciar el casal o bé facilitar en mà el primer dia.

1 - Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la mútua
2 - Fotografia tipus carnet o una fotocòpia del DNI
3 - Declaració responsable signada que inclourà els punts DECLARO QUE i ACCEPTO QUE de l'apartat 4

* La programació o algunes activitats podran ser modificades si circumstàncies imprevistes ho requereixen
* L'entitat organitzadora es reserva el dret d'admissió en el cas de comportaments incorrectes i reiteratius durant el casal

ALTRES INFORMACIONS

- L'entitat i l'equip d'educadors vetllaran, en la mesura que sigui possible, per assolir les recomanacions sanitàries derivades de la pandèmia COVID-19: mantenir la distància de seguretat entre els infants, ús de les mascaretes en el cas que aquesta distància no sigui possible, control la temperatura i l'estat de salut, higiene de mans adequada i netejar i desinfectar els espais utilitzats.

- El compliment de totes les mesures sanitàries a causa de la COVID-19 implica un sobrecost econòmic en materials d'autoprotecció, desinfecció, seguretat i higiene. Aquest sobrecost no es veu reflectit en el preu del casal gràcies a l'aportació econòmica i en materials que fa l'ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
L'ajuntament de Sant Joan de les Abadesses aporta un suport econòmic que evita que el cost del casal pugi un 30% per les mesures per la COVID-19

- Des de l'any 2017 és d'obligat compliment la nova normativa referent a activitats de lleure: Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Aquesta normativa estableix el mínim de monitors/monitores per grup de menors en 2. Per aquest motiu el nombre mínim d'inscrits/inscrites per realitzar les activitats que es programen en qualsevol dels casals (setmana santa, estiu, setembre) ha de ser de 20. Aquest nombre d'inscrits permet sufragar les despeses derivades del monitoratge i les activitats.

- En tots els casos, cal un mínim de 20 inscripcions per realitzar el casal

- Places limitades a l'aforament previst seguint les condicions sanitàries

 

Aquest casal l'organitza l'Associació CEA Alt Ter

 

CEA Alt Ter
CEA Alt Ter - Pirineus Orientals · Ecomuseu El Molí Petit, 17860 Sant Joan de les Abadesses ·
Tel/fax. 972721317 ·
Tel mòbil. 686113344 ·
info@alt-ter.org